KESY eli kestävän ympäristörakentamisen toimintamalli on luotu edistämään kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja viher- ja rakennusalalla.

Kestävän ympäristörakentamisen tarkoituksena on suunnitella, rakentaa ja kunnossapitää ympäristöä siten, että vältetään, lievennetään, estetään tai kompensoidaan rakentamisen haitallisia vaikutuksia. 

Harviala on mukana Kestävän ympäristörakentamisen edistämisessä taimitarhatuotannon KESY-toimintamallin toteuttajana.

Toimintamalli määrittelee miten hankkeen toimijat voivat kussakin hankkeen vaiheessa huomioida kestävän ympäristörakentamisen mukaisen toiminnan. Kestävän ympäristörakentamisen tarkoituksena on välttää, lieventää tai estää rakentamisen ympäristölle haitallisia vaikutuksia. Kestävän kehityksen näkökulmista ympäristörakentamisessa korostuu erityisesti ekologinen kestävyys. Puutumme rakentamisessa luonnonprosesseihin: veden kiertokulkuun, maaperään ja kasvillisuusalueisiin eli ekosysteemipalvelujen kannalta keskeisiin tekijöihin. Tavoitteena onkin pyrkiä vaalimaan näiden prosessien elinvoimaisuutta ja jatkuvuutta. Tämä edellyttää kokonaisuuksien ymmärtämistä ja huomioon ottamista kaikessa toiminnassa.

KESY-toimintamalli on merkittävä askel pohdittaessa, miten voimme vastata kasvaviin globaaleihin haasteisiin. Ilmastonmuutos, resurssien tehokkaampi käyttö, energiankulutuksen vähentäminen, saastumisen ehkäisy, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, ihmisten osallistaminen sekä viihtyisien elinympäristöjen saavutettavuus ja monipuolisuus ovat kaikki esimerkkejä toimintamallissa huomioiduista näkökulmista. 

Hankkeesta ja toimintamallista löytyy lisätietoa Viherympäristöliiton verkkosivuilta.

Tutustu Kestävän ympäristörakentamisen tuotteisiin: